DMO Windfarm Project

Provincie Drenthe

De provincie Drenthe heeft in haar gebiedsvisie opgenomen dat er gebieden worden aangewezen voor de bouw van zonne- en windparken. Mede uit internationale doelstellingen die in het klimaatakkoord zijn vastgelegd werd dit bepaald. De windturbines spelen een cruciale rol in het behalen van deze doelstellingen.

Eind 2019 is Seconed benaderd als deskundige partij op het gebied van windenergie om deel te nemen aan het kwaliteitsteam van windpark DMO (Drentse Monden en Oostermoer). Het gebied bevindt zich tussen de veenkoloniën van de gemeente Borger-Odoorn, Aa en Hunze en Stadskanaal in. Het betreft een project van in totaal 45 windturbines, verspreid over een gebied van 50 vierkante kilometer. Samen zijn de turbines goed voor de levering van elektriciteit aan 225.000 huishoudens.

Projectomschrijving

Het DMO Windfarm project is een samenwerking van diverse partijen met Nordex als hoofdaannemer. Nordex is van oorsprong een Duitse onderneming en wereldwijd een grote speler op het gebied van windenergie. Voor het DMO Windfram project is Seconed samen het ‘BoP (Batching of Plant) een Quality- Team’ gestart met als scope het constructieve gedeelte van de funderingen. Op dit moment zijn enkele medewerkers van Seconed fulltime ter plaatse die zowel zorg dragen voor inspecties on site als het controleren van de documentenstroom. De flexibiliteit die Seconed hierin biedt is van grote waarde voor de opdrachtgever.

Opbouw van de constructie

Voor de draagconstructie worden eerst heipalen in de grond gebracht, 34 stuks per fundering. De lengte hiervan varieert van 17 tot 26 meter lang. Afhankelijk van de draagkrachtige laag van de bodem wordt de diepte bepaald. Eventueel worden extra maatregelen genomen. Het grootste deel van de heipalen bestaat uit zogeheten Vibropalen. Dit is een traditionele manier van heien waarbij de stalen buis door middel van slagkracht de bodem in wordt gebracht. Bij het optrekken wordt de buis gevuld met beton. Bij een tiental funderingen worden schroefpalen toegepast. Deze manier van heien is geluidsarm en trillingsvrij. Per locatie is een weloverwogen beslissing gemaakt over het type heipaal.

Wanneer het beton van de heipalen is uitgehard wordt de bouwput uitgegraven. De graafmachinist gaat nauwkeuring te werk zodat er geen palen beschadigd raken. De uitgekomen grond wordt later hergebruikt bij het aanvullen van het fundament. De betonnen palen steken na het uitgraven ongeveer 1,8m uit, dit deel wordt vrijgemaakt van beton. Het staal blijft over. Iedere paal wordt nauwkeurig geïnspecteerd door het Quality- Team. Op het zandbed van het uitgegraven deel wordt een werkvloer gestort, die geldt als tijdelijke constructie. Op de werkvloer wordt de ankerkooi geplaatst, dit is het hart van het fundament. De ankerkooi maakt de verbinding tussen de voet van de windturbine en het fundament mogelijk. Vanzelfsprekend is het erg belangrijk dat de ankerkooi recht en stabiel staat, het plaatsen hiervan wordt door een specialistische partij uitgevoerd. De ankerkooi geldt tegelijkertijd als referentiepunt van al het omliggende werk. Het wapeningstaal om trekkrachten in het beton op te nemen wordt vanuit de ankerkooi aangelegd. Per fundament wordt ongeveer 43.000 kilo staal gebruikt. Tussen het staal door wordt een netwerk van koperen draden aangelegd die zorgen voor aarding van de windturbine. Na het testen van de aarding en goedkeuring van de wapening krijgt men groen licht van het Quality- Team om het beton te storten.

Het storten van het beton

Het beton storten gaat 8 uur lang continu door en is een complex proces. Afhankelijk van de weersomstandigheden en andere factoren wordt een stortplan gemaakt. In totaal wordt 550m3 beton gebruikt per fundament. Dit zijn ongeveer 50 mixwagens afkomstig van twee betoncentrales uit de omgeving. Tijdens het storten vindt er gedurende de hele dag supervisie plaats van het Quality- Team.

De dag na het storten wordt de bekisting verwijderd zodat het fundament nauwkeurig geïnspecteerd kan worden. Dit gebeurt altijd in samenzijn met de opdrachtgever. Onvolkomenheden zoals scheurtjes of grindnesten worden gerepareerd. Bij een volledige goedkeuring mag het fundament word aangevuld met zand. Uiteindelijk blijft enkel de bovenste ring van het fundament boven maaiveld.

Procescontrole/coördinatie van de documentenstroom

Naast de inspecties on site draagt Seconed ook zorg voor de documentenstroom. Per fundering volgen uit het Nordex- kwaliteitsplan diverse documenten die door de onderaannemers worden ingevuld. De documenten worden individueel gecontroleerd  door het Quality- Team. Seconed heeft hiervoor een systeem opgezet waarmee dit proces overzichtelijk en efficiënt kan worden voltooid.


Wilt u meer weten over dit onderwerp? Of bent u benieuwd naar wat Seconed voor u kan betekenen?
Neem vrijblijvend contact met ons op.

Seconed, uw partner in beter bouwen!