Brandveiligheid bij PV-panelen

Afgelopen jaar (2020) werd in Nederland een belangrijke mijlpaal bereikt; maar liefst 1 miljoen woningen zijn nu uitgerust met zonnepanelen. Met de ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming middels zonnepanelen treden ook risico’s op voor het bouwwerk. Een van de aspecten waar Seconed rekening mee houdt tijdens haar risico gestuurde beoordeling van (complexe) bouwwerken, is het risico op brand bij de toepassing van PV-panelen.

De afgelopen jaren is volgens onderzoek (TNO, 2019) gebleken dat het aantal branden waarbij een PV-systeem is betrokken, is toegenomen. Let wel op: dit wil niet gelijk zeggen dat PV-panelen brandgevaarlijk zijn. Als er meer PV-panelen geplaatst worden betekent dit logischerwijs dat er ook meer kans is op brand, maar dit wil niet zeggen dat de kans op brand bij PV-panelen genegeerd mag worden.

Vanuit de veiligheidsregio’s en brandweer Nederland worden de risico’s die op kunnen treden bij PV-panelen onderschreven. Onder andere de richtlijn ‘’Handreiking risicobeheersing advies veilige PV-systemen’’ gaat in op het beperken van het risico op het ontstaan van brand en de beperking van de uitbreiding van brand, maar ook op beperkingen die optreden voor de repressieve inzet. Zo wordt het bestrijden van een brand van PV-panelen op een groot dakvlak bemoeilijkt door de beperkte bereikbaarheid en treden er ook risico’s op voor het brandweer personeel als de panelen gedurende een brand stroom blijven opwekken. In de richtlijnen van Brandweer Nederland en het IFV worden adviezen gegeven waarmee deze risico’s kunnen worden beperkt. Een voorbeeld van zo’n advies is het opsplitsen van een bedrijfsdak met zonnepanelen in één of meerdere compartimenten. Op deze manier kan voorkomen worden dat een brand overslaat naar bijvoorbeeld een naastgelegen gebouw.

Wij als Seconed zien dat de ontwikkelingen in de praktijk vaak sneller gaan dan de regelgeving. Gekeken vanuit het Bouwbesluit, zijn er slechts een beperkt aantal handvatten beschikbaar die ingaan op het specifieke risico van PV-panelen in combinatie met factoren zoals de brandbaarheid van het dak. Wel zijn nieuwe normen en aanpassing van regelgeving in de maak. Zo wordt NEN 7250 uit 2014 (integratie van zonnepanelen in dak en gevel) momenteel vernieuwd. Deze vernieuwde norm wordt verwacht in de periode 2021-2022.

Totdat deze norm is vastgesteld, is het advies vanuit brandweer Nederland om voorlopig een niet gevaarlijke dakconstructie met bij voorkeur een isolatie met brandklasse A of B toe te passen.

Soortgelijke (aanvullende) voorwaarden volgen ook uit de toepassing van een automatische blusinstallatie zoals een sprinklerinstallatie.  Dit varieert van de toepassing van specifieke PV-panelen, van de brandklasse van de toegepaste dakbedekking en/of -isolatie, tot het correct opstellen van de PV-panelen en het toepassen van de juiste connectoren.

Er zijn verschillende aspecten omtrent PV-panelen die wij als Seconed regelmatig controleren, waaronder:

  • Risico’s die spelen vanuit PV-panelen in relatie tot de sprinklerinstallatie;
  • Toepassing van de juiste isolatie in relatie tot de brandwerendheid van het dak;
  • Aanvullende bouwkundige en installatietechnische eisen van het bevoegd gezag;
  • Extra belasting door PV-panelen op de constructie;
  • Windbelasting op de PV-panelen.

Tot slot
Met de verschillende klimaatdoelen uit het klimaatakkoord in het vooruitzicht kunnen we ervan uitgaan dat zonnepanelen een groot deel van onze toekomst zullen blijven uitmaken. Ook zullen PV-panelen steeds vaker in de gevel worden toegepast, wat weer specifieke uitdagingen met zich mee brengt.

Seconed helpt u graag om in een vroeg stadium kritisch te kijken naar het ontwerp. Ook overlegt Seconed in de vroege (ontwerp)fase van het project met het bevoegd gezag. Tijdens dit overleg worden de vanuit het bevoegd gezag gestelde eisen en erkende risico’s besproken, waarna Seconed deze risico’s gedurende het ontwerpproces én tijdens de uitvoering monitort.

Ook kan Seconed u tijdens de uitvoeringsfase ondersteunen door inspecties op locatie uit te voeren. Wij kunnen dan controleren of het plan aan de gestelde eisen voldoet en zo mogelijk voorkomen dat er onverwachte aanpassingen en dus extra kosten bij komen kijken.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Of bent u benieuwd naar wat Seconed voor u kan betekenen? Wij gaan het gesprek graag met u aan!