Bouwinspecties

In het kader van de validatie van het voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit / de outputspecificatie / PvE, wordt door ons ook de uitvoering risico gestuurd en steekproefsgewijs geïnspecteerd door middel van bezoeken op de bouwplaats en eventueel in de fabrieken.

Bij de inspecties op de uitvoering wordt naast de typische algemene uitvoeringsrisico’s ook bijzondere aandacht besteed aan mogelijke uitvoeringsrisico’s die specifiek verbonden zijn aan het gekozen ontwerp en/of de specifieke uitwerking van de ontwerpoplossing.

Deze inspecties vormen geen dagelijks toezicht maar hebben als doel steekproefsgewijs het uitvoeringsproces, het keurings- en registratieproces en het testproces van de opdrachtnemer te toetsen.  Uitgangspunt is dat de opdrachtnemer zelf de eerste lijnkeuring uitvoert en dat wij door gerichte steekproeven deze keuringsresultaten kunnen valideren.

Volgende elementen zijn onderdeel van een toetsing of inspectie tijdens een bezoek aan de bouwplaats:

  • Uitvoeringscondities in relatie tot de ontwerpuitgangspunten;
  • Conformiteit van de gebruikte materialen met de voorschriften en de technische eisen en specificaties;
  • Kwaliteit van de toegepaste materialen en de correcte verwerking ervan;
  • Conformiteit met de uitvoeringstekeningen;
  • Naleving van de regels van goed vakmanschap;
  • Van ieder inspectiebezoek op de bouwplaats, in de fabriek of in de werkplaats wordt een bezoekverslag opgesteld dat onmiddellijk aan de betrokken partijen wordt overgemaakt.

Zie ook: